Regulamin
 

Regulamin zakupów

$ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy Mennica Krakowska dostępny pod adresem http://mennica-krakowska.pl , zwany dalej Sklepem Internetowym lub Serwisem, jest prowadzony przez firmę: Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE ul. Wielopole 10, 31-072 Krakowzwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie oraz zasady korzystania z Serwisu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.).

 $ 2 Warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego 

 1. Rejestracja Klienta w Serwisie jest bezpłatna i nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu.
 2. W wyniku rejestracji na stronie internetowej Sklepu Klient otrzymuje osobiste konto w Serwisie. Logowanie do konta następuje poprzez uwierzytelnienie na podstawie e-maila i hasła wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji. Klient za pośrednictwem osobistego konta może dokonywać zmian swoich danych oraz przeglądać szczegóły swoich zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.
 3. Klient dokonuje wyboru przedmiotów poprzez umieszczanie ich w osobistym koszyku. Posiadanie przedmiotów w osobistym koszyku nie zobowiązuje Klienta do dokonania zakupu.
 4. Klient ma możliwość dodawania do koszyka jedynie przedmiotów o statusie 'Dodaj do koszyka'.
 5.  Status każdego przedmiotu w Sklepie Internetowym, a w szczególności w osobistym koszyku Klienta może zmienić się na :
  1. 'brak w magazynie' - jeśli inny Klient złożył zamówienie zawierające ten przedmiot ale należność za jego zamówienie nie wpłynęła jeszcze na konto Firmy.
  2.  'brak w magazynie' - jeśli  inny Klient złożył zamówienie zawierające ten przedmiot i zamówienie to zostało już zrealizowane.
  3. 'brak w magazynie' - jeśli przedmiot jest aktualnie (czasowo lub na stałe) usunięty z oferty sklepu.
 6. Status przedmiotu 'brak w magazynie' może zmienić się ponownie na 'Dodaj do koszyka' w wyniku anulowania zamówienia zawierającego ten przedmiot.
 7. Tylko te przedmioty w osobistym koszyku Klienta, których status w momencie składania zamówienia jest 'Dodaj do koszyka', będą uwzględnione w zamówieniu.
 8. Ceny wszystkich przedmiotów w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych (PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).

     

$ 3 Płatności i Realizacja Zamówień

Za towary zakupione w Sklepie Internetowym należy zapłacić przelewem na konto: 

         F.H.U. ALLMORE

         Robert Zgrzywa

         ul.Wielopole 10

        31-072 Kraków

        PL78 1240 1444 1111 0010 5382 0263 Bank Pekao SA II/O Krakow

        W tytule należy wpisać numer zamówienia  

 1. Osobiście w siedzibie F.H.U. ALLMORE ul.Wielopole 10, 31-072 Kraków 
 2. W obu przypadkach odpowiednią kwotę należy uiścić w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. W przypadku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie odpowiedniej kwoty zamówienie zostaje anulowane.
 4. Złożone zamówienie otrzymuje status 'Oczekiwanie na płatność'.
 5. Po zaksięgowaniu na koncie Firmy wpłaty za zamówienie jego status zmienia się na 'Przyjęte do realizacji" i od tej pory liczony jest czas jego realizacji,  dotyczy to zamówień z okresem realizacji 30 dni roboczych. Następnie zgodnie z terminem realizacji wysyłane jest powiadomienie o treści 'Wysłano'lub w przypadku odbioru osobistego  'Do odbioru osobistego'.
 6. Zamówienia anulowane otrzymują status 'Przekroczono termin płatności'.
 7. O zmianach statusu zamówienia Klient jest informowany w wiadomości e-mail. Ponadto zarówno status, jak i inne szczegóły swoich zamówień Klient może przeglądać na osobistym koncie w'Aktualnych zamówieniach' oraz 'Historii Zamówień'.
 8. Zamówienia są wysyłane na terenie Polski zgodnie z ofertą dostaw umieszczoną na stronie mennica-krakowska.pl
 9. Firma Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE nie odpowiada za błędnie podany przez Klienta adres do wysyłki
 10. Firma Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE  zachowuje prawo do anulowania zamówień, które jeszcze nie zostały zrealizowane.Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie poinformowac o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi kwotę, jaką za zamówienie lub jego część Klient wpłacił.


 § 4. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma wgląd w dane, które podał w czasie rejestracji i może je modyfikować.
 3. Dane Klienta są przechowywane tylko i wyłącznie w celu identyfikacji Klienta i możliwości kontaktu z Nim oraz wysyłki zamówień. Ich podanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 VII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.
 4. Serwis nie udostępnia danych swoich Klientów podmiotom trzecim lub osobom postronnym w celach reklamowych ani w żadnym innym celu, a dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnieni do obsługi klienta oraz zamówień pracownicy firmy Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE .

 

 

 

 

Monitor Polski

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARSZAWA DNIA 13 LIPCA 2016 r. Poz.677

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) uchwala się, co następuje

§1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. poz. 1011, z 2014 r. poz. 1217 oraz z 2015 r. poz. 514, 536 i 1059) wprowadza się następujące zmiany:

 • 1) w § 1 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3.NBP prowadzi ewidencję sprzedaży złotych monet, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 4 i 5, spełniających kryteria określone w art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

4.Odbiorcy indywidualni nabywający złote monety, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich identyfikację, tj. w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL – imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość tych odbiorców.

5.NBP przechowuje dane, o których mowa w ust. 4, na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków o charakterze ewidencyjnym.”;

 • 2) w załączniku nr 1 w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dane osobowe klienta przetwarzane są przez NBP (administrator danych) w celu realizacji zamówień, na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków o charakterze ewidencyjnym oraz w celach archiwizacyjnych.”.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

 

Zwroty i wymiany


W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, możesz zwrócić zakupiony towar-biżuterię, składając oświadczenie na piśmie, wysyłając maila lub wypełniając formularz zwrotu.

Przepis ten nie dotyczy:

 • zakupionych monet oraz sztabek złotych i srebrnych
 • zamówień odbieranych w salonie stacjonarnym Mennica Krakowska. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość zwrotu nie przysługuje w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
W przypadku biżuterii złotej oraz z kamieniami szlachetnymi, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę i jego pozytywną opinią.

Zwracany towar powinien zostać odesłany w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia zwrotu i nie może nosić śladów użytkowania, powinien być z fabrycznym opakowaniem, opatrzony metką firmową, z certyfikatami. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne).
Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zwrotu na podany w formularzu numer rachunku bankowego.

Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.
Przesyłek “za pobraniem” nie odbieramy.

PDF z wzorem do pobrania >>

Zestaw
P T 6.9 PIERŚCIONEK SREBRNY 925 6,9 g
P T 6.9 PIERŚCIONEK SREBRNY 925 6,9 g

215,10 zł

szt
K T 6,3 KOLCZYKI SREBRNE 925 6,3 g
K T 6,3 KOLCZYKI SREBRNE 925 6,3 g

198,00 zł

szt
K T 1,4 KOLCZYKI SREBRNE 925 1,4 g
K T 1,4 KOLCZYKI SREBRNE 925 1,4 g

104,40 zł

szt
K T 1 .7 KOLCZYKI SREBRNE 925 1,7 g
K T 1 .7 KOLCZYKI SREBRNE 925 1,7 g

126,00 zł

szt
K T 2, KOLCZYKI SREBRNE 925 2 g
K T 2, KOLCZYKI SREBRNE 925 2 g

115,20 zł

szt
P T 6/ PIERŚCIONEK SREBRNY 925 6 g
P T 6/ PIERŚCIONEK SREBRNY 925 6 g

252,00 zł

szt
Waluty

 

 • W SOBOTĘ ZAMKNIĘTE
 • SPRZEDAŻ ZŁOTA : 500 486 122
 • SKUP ZŁOTA : 12 4225396

 

 

   TOWAR DOSTĘPNY OD RĘKI /24H/

LUB Z TERMINEM REALIZACJI 10 DNI

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl